Soheila Mojtabaei - Praxis für Psychologische Beratung & Therapie in Köln

ترس

چرا و از چی میترسیم؟

ترس میخواهد به ما هشدار دهد که خطر در کمین ما است و ما باید هشیار شویم و خود را نجات دهیم. برای مثال اگر صدای ترمز ماشین میشنویم، باید سریع اقدام کنیم و از خطر دور شویم. یا به فرزند خود یاد میدهیم از آتش حذ ر کند، زیرا آتش میسوزاند. این ماموریت ترس بسیار مفید و برای حمایت از ما است. اگر ما بی پروا به ترس اهمیت ندهیم، زندگی خود را به خطر خواهیم انداخت. زمانی که ترس بوجود می آید، نشاندهندۀ این هست که یک کمبودی موچود است یا یک خطری در کمین مااست

اما زمانی که ترس بیش از اندازه و بطور مداوم باشد، باید بد نبال راه چاره باشیم و حتی اگر لازم باشد، با کمک یک روانشناس در جهت بهبود آن قدم بر داریم

این خیلی مهم و واجب است که دلیل ترس خود را بجوئیم و از او ابائی نداشته باشیم. اگر از ترس بترسیم، نمیتوانیم جویای دلیل آن شویم. ترس چنان بر ما غلبه میکند که تلاش میکنیم از روبرو شدن با آن حذر میکنیم، یعنی از ترس میترسیم. علا ئم ترس مانند عرق کردن زیاد، طپش شدید قلب، سست شدن زانوها، تنگی نفس، منقبض شدن عضلات، لرزیدن بدن، حالت تهوع وووو... میشود

سعی کنید با ترس خود رابطه برقرار کنید و نگذارید بر شما غلبه کند.  او میخواهد شما را متوجۀ چیزی بکند. چه چیزی؟

این را فقط شما میدانید. اگر به تنهایی برایتان مشکل است، د لیل آنرا بیابید، از یک روانشناس کمک بگیرید